quinta-feira, julho 22, 2010

Rolda de prensa de presentación de F.O.GA. na Galería Sargadelos

Rolda de prensa o martes 20 de xullo as 12 na Galería Sargadelos (Rúa Urzáiz, Vigo) para dar a coñecer unha nova organización política do movemento nacionalista: a Fronte Obreira Galega (FOGa)

Participaron nesta comparecencia diante dos medios de comunicación:
Francisco Xavier González Sío, Xavier Prieto Torre, Xose Carlos De La Fuente Estevez e Amelia Vila Vila membros da xunta xestora e voceiros da Fronte Obreira Galega.

O martes 20 de xullo realizou a súa primeira presentación e intervención pública a Fronte Obreira Galega, que é un partido de traballadores e traballadoras vinculados e militantes do Movemento Nacionalista Galego, é da súa corrente obreirista, integrantes na súa maioría do sindicalismo Nacionalista, da CIG.
Desde a FOG, salientan que acreditan “noutro modelo de sociedade, máis xusta e igualitaria, fundamentada nos principios e nas bases da participación, pluralismo e asemblearismo, cun referente único e claro: a defensa da clase traballadora”.
A Fronte Obreira Galega, como colectivo de mulleres e homes, tenta abrir un espazo de debate dende a esquerda, fomentando a participación das bases nos diferentes ámbitos asociativos, “sen sectarismos nin dirixismos, pretendendo facer das asembleas órganos de decisión e debate. Soamente na comunicación e na discusión, seremos quen de xerar e crear apartacións, ilusión e traballo para cambiar o sistema”.
“O ataque continuo ao “Estado de Benestar”, que coas novas reformas laborais que intentan impoñer, faise inviable, máis non porque a cidadanía aspire a manter unhas condicións de vida aceptables e a melloralas , senón porqué a minoría hexemónica só pode nadar na superabundancia a costa do empobrecemento da maioría. Por iso entendemos que o socialismo é a única alternativa aceptable para as clases traballadoras”, rematan neste comunicado de presentación, sobre o que se estenderán na cita cos medios o próximo martes, onde darán a coñecer cales van ser os seus eixos de traballo e próximas convocatorias.
Vigo, 19 de xullo de 2010
Correo de contacto

Mais información:
E mais:

Compostela 25 de Xullo

F.O.GA.

Como xa sabedes a maioria ó dia da Patria Galega quedamos as 12:00 no palco da alameda.


25 de Xullo do 2010
DIA DA PATRIA


A Fronte Obreira é un colectivo de traballadores e traballadoras demócratas vencellados e militantes o movemento nacionalista galego e a súa corrente obreirista. Procedemos de diversos eidos políticos, sindicais, culturais, etc. e creemos nunha sociedade diferente, igualitaria e xusta, fundamentada nos principios e bases da participación, o pluralismo e o asemblearismo, cun referente único e claro a defensa das clases traballadoras.

Entendemos que hoxe, dentro das organizacións ideoloxicamente organizadas cara a liberación nacional de Galiza, e no cambio do sistema que esmaga e afoga as clases traballadoras, conviven unhas correntes hexemónicas que están a repartirse o poder. Estas levan deixando de lado os movementos sociais, ás clases traballadoras, os colectivos ecoloxistas, ou calquera tipo de expresión democrática que empregue a cidadanía para expresarse e que conforman tradicionalmente e forman o seu corpo militante nestas organizacións, sempre que as reivindicacións de estes colectivos non teña uns réditos persoais para a xente que conforma estas organizacións.

As correntes oficiais, dominantes tanto dentro do partido hexemónico no nacionalismo galego (BNG), como no sindicalismo nacionalista (CIG) están supeditadas a grupos que se erguen como portadores das verdades absolutas, que non traballan na consecución dos fins para os cales se fundaron inicialmente , nomeadamente a liberación da nazón galega e do proletariado galego e por ende, do planeta do xugo do sistema capitalista como sistema, que neste intre actual de crise mostrase se cabe máis caduco que nunca levando a sociedade cara a destrución.

Fomentando a participación das bases nos diferentes ámbitos asociativos; sen sectarismos nin dirixismos; facendo das asembleas non órganos de información nin adoutrinamento, senón Órganos de decisión e debate,. Sómente na comunicación e na discusión seremos quen de crear e xerar aportacións e ilusións para trocar un sistema que devora ós seres humanos, nun sistema onde homes e mulleres compartan o traballo, a ilusión e o futuro, tanto para as xeracións presentes, como para os futuros herdeiros da terra, a quen debemos deixar un legado libre de hipotecas, tanto ambientais como económicas.

Nacemos para recuperar a lexitimidade do único e verdadeiro valor: o das persoas que militan dentro das institucións e contra o apoltronamento carguista, que ignora as necesidades e potencialidades dos homes e mulleres militantes no nacionalismo galego, obreiro e de esquerdas.

Os nosos plantexamentos implican necesariamente a pescuda de solucións novedosas e innovadoras que nos permitan avanzar facendo que sexa a cidadanía a que marque o camiño a coller e ser referente para está dende unha clara visión obreirista, e debemos ter en conta que posiblemente as organizacións clásicas estruturadas en modelos do pasado século non sexan válidas, nin ás que a sociedade actual precise.

Aspiramos a organizarnos nunha estrutura de masas que actúe sobre a sociedade e movementos consolidados condicionando os puntos de vista políticos, ideolóxicos e económicos.

Por iso, dende agora, ata sempre, traballa con nos, polo socialismo real, sen dirixismos.

Obxetivos e pricipios da Fronte Obreira Galega

Obxetivos

Recollendo do patrimonio común aquelas ideas forza máis reveladoras da nosa razón de ser como organización política, explicitamos como obxetivos da Fronte Obreira Galega os seguintes:


 • A mellora progresiva xeral, individual e colectiva dos intereses das traballadoras e traballadores, da propia organización e do conxuntoda sociedade galega, das condicións laborais e da calidade de vida.

 • A profundización democrática e social constante cara a achegarnos a unha sociedade máis xusta e máis humana, sen explotación económica nin opresión política, calquera que sexan as formas en que esta se manifieste.Por eso pretendemos a superación do sistema capitalista e a construcción do socialismo.

 • O pleno exercicio de tódolos dereitos humanos, individuais e sociais, sen discriminacións, incluído o da Autodeterminación.

 • Promovernos o máximo respecto á dignidade humana, a paz, a democracia, a xustiza social e a igualdade, a aplicación da Declaración Universal dos Dereitos Humanos atraveso da acción colectiva da clase traballadora. Fomentarmos a solidariedade internacional, o bo entendemento e a boa vontade universais, o antimilitarismo, a solución pacifica dos conflictos, o desarmamento e a reconversión da industria militar en civil, así como unha nova orde internacional xusta.
 • Esixirmos a utilización pacífica, racional e ao servizo da toda a humanidade dos avances cientificos e tecnolóxicos, e impulsarmos modelos productivos enerxéticos fundamentados ecoloxicamente.
 • Loitarmos contra toda forma de racismo, xenofobia, ou prexuizo e discriminación na sociedade en razón de sexo, estado civil, enfermidade, idade, lingua, relixión, opinión política, opción social, sexual, posición social ou económica, orixe étnica, nacional ou cultural.
 • Impulsarmos a participación socio política e a inserción laboral e profesional das mulleres e mocidade na sociedade, asegurando a igualdade de oportunidades ea ausencia de discriminación.
 • Fomentarmos a organización e a solidariedade e o apoio mutuo como mecanismo de defensa dos intereses da clase obreira.
 • Promovermos as estructuras e accións necesarias para a plena integración na sociedade dos grupos máis desfavorecidos, co obxeto de eliminarmos as bolsas de extrema pobreza e marxinalidade, combatendo as causas que as producen.
 • Pularmos pola completa normalización lingüistica do idioma propio de Galiza.

Principios Programaticos

LOITA de clase: A Fronte Obreira Galega é unha organización política que afirma, día a día, o seu carácter de clase, adoptando as decisións que en cada momento considera, para mellor defender os intereses inmediatos e xerais da clase traballadora galega na perspectiva da transformación social.

Nacionalismo: A Fronte Obreira Galega definese como unha organización política nacionalista porque Galiza é unha nación sen soberanía política, ao servizo dos intereses alleos, submetida e dependente económica, política e culturalmente. A procura da nosa soberanía e o exercicio do dereito de autodeterminación son para nós irrenunciábeis. Desde a nosa independencia e autonomía, reclamámonos parte do movemento nacionalista galego.

Autoorganización: Entendendo que ningún dos principais problemas de Galiza se pode resolver favorablemente aos intereses do noso pobo se este non toma consciencia da súa identidade e traduce esa consciencia en organizacións propias e soberanas, a Fronte Obreira Galega é expresión da autoorganización da clase obreira galega.

Solidariedade e internacionalismo: A Fronte Obreira Galega, atraverso do seu traballo en diversas organizacións e a traverso de si mesma, garante a unión e solidariedade da clase traballadora con independencia do sector en que ocupen as súas actividades, do territorio onde vivan ou das diferencias e atrancos que podan existir. Así mesmo, estamos vencellados á loita común dos traballadores e das traballadoras do mundo pola súa completa emancipación e ás dos pobos que loitan pola súa liberación nacional.

Democracia e participación: A Fronte Obreira Galega entende a democracia como valor universal. Garante a igualdade de dereitos da súa afiliación, asegura o funcionamento democrático de todos os seus órganos de dirección e elixe todos os seus cargos democraticamente. Fomenta a participación e as asembleas de afiliados e afiliadas, así como as dos traballadores e traballadoras, como método para evitar o individualismo, o corporativismo e a burocracia, e como unha maneira de facilitar a coresponsabilidade nos debates e na toma de decisións.

Independencia: A Fronte Obreira Galega é independiente e soberana na toma de decisións. Autogovernase e non está suxeita a control de ningún grupo de poder económico, ideolóxico ou relixioso.

Pluralismo: A Fronte Obreira Galega é unha organización política de esquerdas e plural, respeta e fai respetar a liberdade interna e a diversidade de opinións políticas tanto individuais como colectivas, garante a liberdade de expresión e pensamento sen restriccións de ningunha clase, e cumpre e fai cumprir os estatutos dos que libre e voluntariamente se dota.

Transformación: A Fronte Obreira Galega e unha organización política transformadora. Para mellor defender e facer realidade os seus obxetivos, participa na vida sociopolítica e fomenta, así mesmo, a participación máis activa da súa afiliación.

Unidade: A Fronte Obreira Galega persegue a máis completa unidade da clase traballadora galega. Así mesmo, propiciará a máis ampla e posible unidade de acción política, social e sindical para acadar os obxetivos fixados.

Normalización: A Fronte Obreira Galega expresase en galego, o cal defende como único idioma oficial de Galiza, abogando polo seu uso en todas as situacións da vida cotiá.


http://fogagaliza.blogspot.com/2010/07/obxetivos-e-pricipios-da-fronte-obreira.html

quinta-feira, julho 15, 2010

Acto cívico e reivindicativo en lembranza do traslado dos restos mortais de Rosalía de Castro

A Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG) vai celebrar o vindeiro 15 de xullo un acto cívico e reivindicativo en lembranza do traslado dos restos mortais de Rosalía de Castro, que tivo lugar o 25 de maio de 1891.

Organizado pola AELG, o cortexo cívico conta co apoio e colaboración de diversos colectivos, como as asociacións culturais O Galo, Medulio, Auriense, Maio Longo, Solfa e a Asociación Cultural de Meira, e fundacións como Manuel María e Bautista Álvarez, entre outras organizacións culturais que se irán sumando ao longo destas semanas.

Un tren, identificado como Follas Novas, partirá da estación da Matanza, ao carón da casa de Rosalía, o xoves día 15 de xullo ás 17.45 horas, para facer o traxecto Padrón-Compostela. Unha hora antes, ás 16.45, haberá unha concentración na colexiata de Santa María de Iria, no cemiterio de Adina, onde o presidente da AELG, Cesáreo Sánchez, informará do sentido dos actos, á vez que se lerá un poema de Rosalía de Castro.

Na estación de Compostela agardará a comitiva restante, actuando a banda municipal. Xa en Santiago, o cortexo sairá pola rúa do Hórreo cara a Praza do Toural, primeira parada da comitiva, onde haberá unha lectura de poemas deCantares Gallegos, para continuar pola Praza da Universidade e pola Praza de Cervantes, onde se lerán outros poemas de Rosalía.

Finalmente, en San Domingos de Bonaval celebrarase unha audición do Ángelus, de Massenet, e unha lectura de poemas de Follas Novas, intercalando actuacións do diversos grupos musicais e artistas participantes, para rematar o acto coa lectura dun comunicado reivindicativo da figura de Rosalía de Castro, cando se cumpren 125 anos da súa morte.

As persoas que queiran formar parte do cortexo facendo uso do tren, entre Padrón e Compostela*, deberán anotarse, antes do vindeiro 8 de xullo no correo electrónico oficina@aelg.org ou no teléfono 981 133 233 (luns a venres, de 08:00 a 15:00)

O prezo será de cinco euros por persoa, que se aboarán durante o traxecto.

* A viaxe en tren é só de ida desde Padrón a Compostela

Vexa aquí nun mapa os diversos lugares que percorrerá o cortexo.

O programa é o que segue:

16.45 Concentración na colexiata de Santa María de Iria, cemiterio de Adina:

Lectura dun poema de Rosalía e marcha a pé até a estación da Matanza, ao carón da casa de Rosalía, para tomar o tren deica Compostela.

17.45 Saída do tren cara a Santiago

18.00 Recepción do tren "Follas Novas" na estación de Santiago de Compostela

Onde estará agardando a comitiva restante que non acudiu ao cemiterio e que se sumará neste momento ao cortexo a pé polas rúas compostelás, con actuación da Banda da Escola de Música de Rianxo.

Saída da comitiva pola rúa do Hórreo cara a Praza do Toural, encabezada pola Banda da Escola de Música de Rianxo

Relevo musical na Praza de Galicia. Encabeza a comitiva a Asociación de Gaiteiros Galegos.

18.45 Praza do Toural, primeira parada da comitiva.

Lectura de 3 poemas de Cantares Gallegos a cargo de Estíbaliz Espinosa, Anxo Angueira e Marta Dacosta.

Actuación, ás 19.00, da Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela.

Saída cara á Praza da Universidade trala Asociación de Gaiteiros Galegos

19.15 Praza da Universidade

Audición do Pietat Signore, de Stradella a cargo de Esperanza Mara co acompañamento de Paula Gago Otero

Lectura dun dos prólogos de Rosalía a cargo de Antía Otero

Lectura doutros tres poemas de Rosalía de Castro por Teresa Moure, Isidro Novo e Marica Campo.

Saída cara á Praza da Universidade trala Asociación de Gaiteiros Galegos

19.30 Praza de Cervantes

Escaparates da Libraría Couceiro dedicados ás obras de Rosalía.

Interpretación dun poema rosaliano polas Pandereteiras de Bouba

Lectura doutros tres poemas rosalianos a cargo de María Xosé Queizán, Xabier DoCampo e Ana Romaní

19.45 San Domingos de Bonaval

Audición do Ángelus, de Massenet, lectura de poemas de Follas Novas, intercalando actuacións dos grupos musicais e artistas participantes, lectura do comunicado/manifesto (véxao clicando aquí) sobre os 125 anos de Rosalía e a reivindicación de apertura ao público do Panteón.

A seguir, o programa do acto en San Domingos:

 • Recepción no exterior da Igrexa por parte do presidente da AELG, Cesáreo Sánchez
 • Coro da Asociación musical “Solfa”: Angelus
 • Rosa Aneiros
 • Uxía: Quérom'ire e Eu levo unha pena gardada no peito
 • Carlos Negro
 • Sonia Lebedynski: Noite negra
 • Yolanda Castaño
 • Ugia Pedreira. Mar
 • Rafa Villar
 • Guadi Galego:Tecín soia
 • Francisco Castro
 • Pilar García Negro
 • Xabier Díaz: Alalá de Muxía
 • Lectura do manifesto
 • Banda da Escola de Música de Rianxo: Himno.
 • Ofrenda floral

Desde a AELG agradecemos que Rosalía estea presente e visíbel ao longo do percorrido, polo que cómpre facérmonos acompañar de iconografía rosaliana (chapas, camisetas, fotos, libros da autora, etc.) que a converta a todos os ollos na auténtica protagonista da xornada, así como de flores coas que realizar a ofrenda floral no Panteón de Galegos Ilustres.

Se algunha entidade desexa adherirse a este acto, pode facelo no correo electrónico oficina@aelg.org, ou no telf. 981 133 233 (de luns a venres, de 08.00 a 15.00)

Esta é a listaxe actualizada das entidades que apoian o Cortexo Cívico:

 1. Acción Solidaria entre os Pobos, de Rubiá de Valdeorras
 2. Amigos das gamelas-embarcacións tradicionais Mar da Pedra, de Cangas
 3. Amigos dos Museos de Galicia
 4. Asociación Cultura do País, de Lugo
 5. Asociación Cultural A Barosa, de Barro
 6. Asociación Cultural A Corredoira, de Coristanco
 7. Asociación Cultural A Cova da Terra, de Lugo
 8. Asociación Cultural A lonxa literaria, de Moaña
 9. Asociación Cultural A Pomba do Arco, de Foz
 10. Asociación Cultural A Taboada, de Cuntis
 11. Asociación Cultural Alba de Gloria, de Soutomaior
 12. Asociación Cultural Alexandre Bóveda, da Coruña
 13. Asociación Cultural Altofalante, de Ribeira
 14. Asociación Cultural Anchoa, de Fisterra
 15. Asociación Cultural Anduriña, de Cervo
 16. Asociación Cultural Arelas de Aquelar, de Sanxenxo
 17. Asociación Cultural Arrincadeira, de Ribadavia
 18. Asociación Cultural Arrincadeira, de Riotorto
 19. Asociación Cultural Arumes do Corgo
 20. Asociación Cultural As Sobreiras do Ulla, de Touro
 21. Asociación Cultural Auriense, de Ourense
 22. Asociación Cultural Avantar, do Carballiño
 23. Asociación Cultural Balandro Joaquín Vieta, de Noia
 24. Asociación Cultural Barbantia, de Ribeira
 25. Asociación Cultural Barqueiro, de Vilaboa
 26. Asociación Cultural Buril, de Burela
 27. Asociación Cultural Campo de Estrelas, de Santiago
 28. Asociación Cultural Casal de Lobos, da Arnoia
 29. Asociación Cultural Centro de Estudos do Corgo
 30. Asociación Cultural Cova da Serpe, de Friol
 31. Asociación Cultural e Pedagóxica Ponte...nas ondas!
 32. Asociación Cultural e Deportiva Albións, da Pontenova
 33. Asociación Cultural e Deportiva Brens, de Cee (Brens)
 34. Asociación Cultural e Deportiva Sociedade Cultural e Deportiva de Samieira, de Poio
 35. Asociación Cultural e Deportiva Sociedade Cultural e Deportiva de Raxó, de Poio
 36. Asociación Cultural e Ecoloxista Verbo Xido, de Cerdedo
 37. Asociación Cultural e Musical Os Melidaos, de Melide
 38. Asociación Cultural e Musical Solfa, de Santiago
 39. Asociación Cultural e Veciñal Baltar-Grobas, de Melide (Baltar-Grobas)
 40. Asociación Cultural e Xuvenil de Ramirás
 41. Asociación Cultural Éche o que hai, de Marín
 42. Asociación Cultural Enredos, de Noia
 43. Asociación Cultural Ergueitos, de Sarria
 44. Asociación Cultural Feixóo Araúxo, da Guarda
 45. Asociación Cultural Francisco Lanza, de Ribadeo
 46. Asociación Cultural Irmandiños, de Ourense
 47. Asociación Cultural Lúa Chea, de Teo
 48. Asociación Cultural LugoPatrimonio, de Lugo
 49. Asociación Cultural Lumieira, de Carballo
 50. Asociación Cultural M de Meira, de Meira
 51. Asociación Cultural Maio Longo, de Pontevedra
 52. Asociación Cultural Mardouro, do Valadouro
 53. Asociación Cultural MariñaPatrimonio, de Viveiro
 54. Asociación Cultural Medulio, Sociedade Cultural, de Ferrol
 55. Asociación Cultural Meigallo, de Cuntis
 56. Asociación Cultural Molete Xicopop, de Carballo
 57. Asociación Cultural O Arco de Vilanova, Cangas (O Hío)
 58. Asociación Cultural O Arrieiro, de Moraña
 59. Asociación Cultural O Fervedoiro, de Cuntis
 60. Asociación Cultural O Galo, de Santiago
 61. Asociación Cultural O Milleiro, de Ourol
 62. Asociación Cultural O Naranxo, de Lalín
 63. Asociación Cultural O Penedo da Forca, de Castrelo de Miño (Prado)
 64. Asociación Cultural O Vello dos Cornos, de Vila de Cruces
 65. Asociación Cultural Ollomao, de Barreiros
 66. Asociación Cultural Os Arcos, de Vila de Cruces (Merza)
 67. Asociación Cultural Os Bardos, do Barco
 68. Asociación Cultural Os Penoucos, de Valga
 69. Asociación Cultural Os serandeiros, de Boborás
 70. Asociación Cultural Pedras Miúdas, de Cee (Lires)
 71. Asociación Cultural Pepa a Loba, do Carballiño
 72. Asociación Cultural Ponte de Navia Non Caias, de Navia de Suarna
 73. Asociación Cultural Quinta feira, da Laracha
 74. Asociación Cultural Revoltaina Cultural da Beira de Bergantiños, da Laracha
 75. Asociación Cultural Santa Bárbara de Escudeiros, de Ramirás
 76. Asociación Cultural Seixo Branco, de Ordes
 77. Asociación Cultural Tartares, de Narón
 78. Asociación Cultural Terra de Melide
 79. Asociación Cultural Terra de Outes
 80. Asociación Cultural Terras dos Arrieiros, do Carballiño
 81. Asociación Cultural Trentinán, da Lama
 82. Asociación Cultural Unha grande chea, de Cambados
 83. Asociación Cultural Universidade Popular de Corcubión
 84. Asociación Cultural Vagalumes, de Tabeirós-Terra de Montes
 85. Asociación Cultural Val de Láncara, de Láncara
 86. Asociación Cultural Val do Cereixo, de Tomiño (Tebra)
 87. Asociación Cultural Xermolos, de Guitiriz
 88. Asociación Cultural Xesús González Aboi, de Caldas de Reis
 89. Asociación Cultural Xevasio Paz Lestón, de Muxía
 90. Asociación de Acción social e cultural nacionalista do Ribeiro, de Castrelo de Miño
 91. Asociación de Amigos do Mosteiro de Melón
 92. Asociación de Amigos do Patrimonio de Castroverde
 93. Asociación de Escolas-Taller e Casas de Oficios de Pontevedra
 94. Asociación de Gaiteiros Galegos
 95. Asociación de Labregos Ribeiraos, de Ribadavia
 96. Asociación de Mulleres A Rula, da Laracha
 97. Asociación de Mulleres Observatorio da Mariña pola Igualdade, de Ribadeo
 98. Asociación de Mulleres Rurais As Hermidas, da Lama
 99. Asociación de Mulleres Rurais Leilía, de Ribadavia
 100. Asociación de Mulleres Terra de Miranda, de Riotorto
 101. Asociación de Nacionalistas do Ribeiro, de Castrelo de Miño
 102. Asociación de Naseiros Alvedosa, de Soutomaior (Arcade)
 103. Asociación de Troiteiros Río Furelos, de Melide
 104. Asociación de Veciños A Cutareira, da Laracha
 105. Asociación de Veciños A Moreira, de Castrelo de Miño
 106. Asociación de Veciños A Piteira, do Carballiño
 107. Asociación de Veciños Arouca, de Arou (Camariñas)
 108. Asociación de Veciños Campo da Feira, da Laracha
 109. Asociación de Veciños Carrizáns, da Lama
 110. Asociación de Veciños Catro Camiños, do Carballiño
 111. Asociación de Veciños Cristo de Xende, da Lama
 112. Asociación de Veciños e socio-cultural Macendo, de Castrelo de Miño
 113. Asociación de Veciños Eduardo Pondal, de Pontevedra
 114. Asociación de Veciños Heroes do Campo da Porta, de Pontevedra (Salcedo)
 115. Asociación de Veciños Longoseiros, do Carballiño
 116. Asociación de Veciños Madarnás, do Carballiño
 117. Asociación de Veciños O Agro, de Cotobade
 118. Asociación de Veciños O Outeiro, de Castrelo de Miño
 119. Asociación de Veciños O Pargue, do Carballiño
 120. Asociación de Veciños Pol, do Carballiño
 121. Asociación de Veciños Río Acheiro, da Laracha
 122. Asociación de Veciños San Vicente de Oubiña, de Cambados
 123. Asociación de Veciños Santa María de O, de Muxía
 124. Asociación de Veciños Vilela, de Punxín
 125. Asociación de Veciños Xurde Caldebarcos, de Carnota (Caldebarcos)
 126. Asociación Deportiva Agrupación de Atletismo de Porto do Son
 127. Asociación Deportiva Club Deportivo Porto do Son
 128. Asociación Deportiva Club Deportivo Portosín, de Porto do Son
 129. Asociación Deportiva Clube de Remo de Noia
 130. Asociación Deportiva e Cultural Coira, de Porto do Son
 131. Asociación Deportiva e Cultural Esteirana, de Muros
 132. Asociación Deportiva Egovarros, de Viveiro
 133. Asociación Deportiva Furia Atletic Club, de Valga
 134. Asociación Deportiva Monteferreiros-Clube Deportivo, de Tomiño (Sobrada)
 135. Asociación Educativa Medio Ambiental Os Carballos, de Cotobade
 136. Asociación Musical Banda de Gaitas Amigos do Mosteiro de Melón
 137. Asociación Musical Grupo de Gaitas de Leiro
 138. Asociación Musical Vai de roda, Grupo de Música Tradicional, de Rianxo
 139. Asociación Socio-Cultural Adellis, de Silleda
 140. Asociación Socio-Cultural Carballas, do Rosal
 141. Asociación Socio-Cultural Cedofeita de Lérez, de Pontevedra
 142. Asociación Socio-Cultural O Burgo, de Pontevedra
 143. Asociación Socio-Cultural Redes Escarlata
 144. Asociación Socio-Pedagóxica Galega
 145. Asociación Veciñal A Miñoca, de Vigo (Coia)
 146. Asociación Veciñal A Paz, de Vigo
 147. Asociación Veciñal A Unión, de Vigo (Matamá)
 148. Asociación veciñal Agra do Orzán, da Coruña
 149. Asociación Veciñal Atochas-Montealto-Torre de Hércules, da Coruña
 150. Asociación Veciñal de Navia, de Vigo
 151. Asociación Veciñal de Pontenova-Freixeiro, de Vigo
 152. Asociación Veciñal de Saiáns, de Vigo
 153. Asociación Veciñal de San Roque, de Vigo
 154. Asociación Veciñal de Teis, de Vigo
 155. Asociación Veciñal Dr. Fleming, de Vigo
 156. Asociación Veciñal e Cultural de Valladares, de Vigo
 157. Asociación Veciñal e Cultural do Casco Vello, de Vigo
 158. Asociación Veciñal O Carballo, de Vigo (Sárdoma)
 159. Asociación Veciñal Rosalía de Castro (da Salgueira), de Vigo
 160. Asociación Veciñal, Cultural e de Usuarios Val de Fragoso, de Vigo
 161. Asociación Veciñal, Cultural e Deportiva Lavadores, de Vigo
 162. Asociación Veciñal, Cultural e Deportiva Sampaio, de Vigo
 163. Asociación Xuvenil Antre os pinos, de Rianxo
 164. Asociación Xuvenil AXVALSO, de Vimianzo
 165. Asociación Xuvenil e Cultural Colectivo Chilindrín, de Viveiro (Celeiro)
 166. Asociación Xuvenil Galiza Nova
 167. Asociación Xuvenil Illa Lobeira, de Corcubión
 168. Asociación Xuvenil Muimenta, de Tomiño (Sobrada)
 169. Asociación Xuvenil O Baluarte, de Porto do Son
 170. Asociación Xuvenil O Escalambroeiro, de Ribadavia
 171. Asociación Xuvenil Taiña, de Tomiño (Goián)
 172. Asociación Xuvenil Unión da Mocidade Galega
 173. Ateneo de Pontevedra, de Pontevedra
 174. Ateneo Ferrolán
 175. Ateneo Republicano de Valdeorras
 176. Biblioteca Escolar do C.E.I.P. Os Casais (Maniños-Fene)
 177. Biblioteca Virtual Galega
 178. Bloque Nacionalista Galego
 179. Candea-Asociación de Ensinantes do Salnés, de Cambados
 180. Centro Social Setestrelo, A Estrada
 181. Club Cogomelo Melide Xuvenil, de Melide
 182. Club Petos Melide, de Melide
 183. Comunidade de Montes Comunidade de Montes das Bouzas, de Castrelo de Miño
 184. Comunidade de Montes Comunidade de Montes de Cenlle, de Cenlle
 185. Comunidade de Montes Comunidade de Montes de Marcón, de Pontevedra
 186. Comunidade de Montes Comunidade de Montes de San Paio e Santa Cristina, de Ribadavia
 187. Confederación Intersindical Galega
 188. Coro Cantigas da Terra, da Coruña
 189. Edicións Positivas
 190. Federación de Asociacións de Veciños Castelao, de Pontevedra
 191. Federación Rural Galega (FRUGA)
 192. Feministas Independentes Galegas
 193. Fundación Bautista Álvarez
 194. Fundación Castelao
 195. Fundación do Pedrón de Ouro
 196. Fundación Manuel María
 197. Fundación Rosalía de Castro
 198. Instituto de Estudos Chairegos, de Vilalba
 199. Instituto de Estudos Miñoranos, de Gondomar
 200. Irmandade Manuel María, de Vilalba
 201. Irmandade San Caetano, de Barreiros
 202. Mancomunidade de Montes Caldebarcos e San Cibrán, de Carnota
 203. Meiramar-Axóuxeres, Asociación Folclórico Cultural e Xuvenil, de Moaña
 204. ProLingua
 205. Revista de Creación literaria Casa da Gramática, de Noia
 206. Seminario de Estudos Comarcais da Costa da Morte
 207. Sociedade Liceo de Noia
 208. Sociedade Veciñal, Cultural e Deportiva Nautilus, de Vigo (Comesaña)
 209. Teatro do Vilar, de Ribadavia

Se algunha entidade desexa adherirse a este acto, pode facelo no correo electrónico oficina@aelg.org, ou no telf. 981 133 233 (de luns a venres, de 08.00 a 15.00)

MANIFESTO: Bento XVI, nom te esperamos!

A poucos meses da visita do Papa Bento XVI à Galiza, as pessoas abaixo assinantes queremos mostrar publicamente o nosso rejeitamento ao pontífice e aos valores que representa, denunciando também o esbanjamento de dinheiro público em favor dumha determinada fé religiosa.

Face a impudícia da campanha de propaganda desenvolvida por todos os meios de comunicaçom empresariais em favor do evento, demonstrando que a sua gabança de pluralidade serve de pouco, queremos representar o sentir dessa parte da populaçom que rejeita esta visita.

Falamos de aquelas galegas e galegos que padecem nas próprias carnes o corte de direitos sociais básicos com o pretexto dumha crise produzida exclusivamente polo afám de lucro desmedido que move os amos do mundo. De aqueles galegos e galegas que padecem diariamente a degradaçom de serviços essenciais para umha vida boa: hospitais e escolas, transporte público e assistência social. O argumento político é que 'nom som mais financiáveis'. Mas entom é financiável umha visita que nos custa 4 milhons de euros?


Falamos de aqueles compostelanos e compostelanas que se vem, dia após dia, privadas da sua cidade e dos seus espaços públicos. Umha cidade sacrificada no altar da suposta rendibilidade do turismo de massas como monocultura económica. Em nome do dinheiro, ameaça-se o bem-estar da cidadania: ruas literalmente ocupadas por turistas, comércios históricos devorados por multinacionais, controlos policiais permanentes, severas limitaçons à expressom dos movimentos populares para nom danificar a 'imagem de marca' do concelho. Língua autóctone minorizada e marginada para fortalecer a imagem espanhola da cidade.

Esta parte importante da cidadania tampouco tem nada que agradecer ao Papa e à Igreja Católica.

O Papa é o emblema da dupla moral. A sua instituiçom apresenta-se como defensora da dignidade e dos valores solidários. A mesma instituiçom que secundou o auge do fascismo na Europa dos anos 20 e 30. Que apoiou as mais cruéis ditaduras na América Latina. Que alcunhou o golpe de Estado contra a II República espanhola e o primeiro autogoverno galego como 'cruzada de libertaçom'. Que nom intercedeu polos assassinados e promoveu operaçons de limpeza política com o saldo de milhares de vidas.

Umha instituiçom que colaborou, nos últimos 500 anos, a banir dos espaços públicos a língua galega, burlando-se mesmo do idioma que falavam os fiéis. Umha instituiçom representada em Compostela por um arcebispo que se nega a dizer umha palavra em galego em pleno século XXI.

Umha instituiçom que se aproveita dos pactos favoráveis assinados na Transacçom democrática para incidir negativamente naqueles avanços sociais que a mulher organizada exige, ou para punir formas de relaçom afectiva e sexual que nom entram no seu cánone.

Umha instituiçom que fai bandeira de palavras como cooperaçom e dignidade e diz entregar-se a labores assistenciais. Mas que jamais se atreve a questionar os grandes poderes económicos que imponhem a injustiça no mundo, e que se alinha sempre com a força das armas para o sufoco dos processos revolucionários guiados polos pobres e as oprimidas.

Umha instituiçom que se alarma polo avanço dos 'valores relativistas' na nossa mocidade. Paradoxalmente, a igreja nom consegue ainda posicionar-se em favor de valores inquestionáveis e universais: o reparto da riqueza e a justiça social, o respeito a todas as línguas e culturas, o desfrute cidadá do património colectivo, que privatiza quando pode.

As pessoas abaixo assinantes rejeitamos a visita de Bento XVI à Galiza, e exigimos o respeito escrupuloso dos nossos direitos e liberdades para fazer público, nas ruas de Compostela, o nosso rechaço à instituiçom que representa.


ASSINA AQUI